Vrijdag 18 november 2016 besloot staatssecretaris Wiebes van Financien de handhaving van de wet DBA tot ten minste 1 januari 2018 op te schorten. Onlangs stuurde Wiebes brancheorganisaties, waaronder NOA, een brief om zijn besluit te verduidelijken.

Wat was de aanleiding?

In het kort geven we nog even de reden van zijn besluit: Sinds de invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016, waarin het fenomeen modelovereenkomst in het leven werd geroepen voor het werken met ZZP-ers, is er de nodige kritiek. Door de onduidelijkheid en onzekerheid besloten opdrachtgevers in toenemende mate geen ZZP-ers meer te contracteren voor het uitvoeren van werkzaamheden. Hierdoor lijkt de wet zijn doel voorbij te schieten. Door het gebruik van o.a. sectorspecifieke modelovereenkomsten, die door Belastingdienst vooraf moeten worden goedgekeurd, moeten opdrachtgever en ZZP-er aangeven dat de wijze waarop zij werken niet tot werkgeverschap van de opdrachtgever leidt. Daarmee zou dan tevens schijnzelfstandigheid worden aangepakt. Het resultaat van alle onzekerheid betekent dat ook echte zelfstandigen minder opdrachten krijgen en er steeds vaker naar andere arbeidskrachten wordt gezocht. Meerdere brancheorganisaties, waaronder NOA, hebben zich hierover bij de politiek beklaagd. Daarop volgde dus het besluit om de handhaving van de wet DBA op te schorten.

Modelovereenkomst Afbouw gewoon te gebruiken

Hoewel de wet het gebruik van modelovereenkomsten niet verplicht stelt, is in de cao Afbouw en de cao Natuursteen voor bedrijven met personeel, die ZZP-ers inhuren, het gebruik van een modelovereenkomst wel verplicht gesteld. Strikt genomen betekent dit dat men “gewoon” door moet gaan met het van toepassing verklaren van de modelovereenkomst Afbouw en ook conform die overeenkomst werken. In de modelovereenkomst Afbouw zijn diverse aspecten opgenomen, die op grond van de huidige wetgeving van belang zijn om als opdrachtgever van een ZZP-er niet als werkgever te worden aangemerkt. Omdat Wiebes het doel heeft om te kijken naar, mogelijk, een duidelijkere definitie van werknemerschap en ondernemerschap, kan dit betekenen dat bepaalde aspecten in de modelovereenkomst in een ander daglicht komen te staan. Echter ook dan zullen er nog steeds criteria van kracht blijven, die er nu in staan.

Wees geen “kwaadwillige”

Hij noemt de “kwaadwilligen”. Bij de uitleg over de term “kwaadwilligen” wordt nog eens benadrukt dat het daarbij gaat om de wijze waarop de Belastingdienst hier over denkt. Zorg er dus voor dat u bij het werken met ZZP-ers, hoe goedbedoeld dit ook kan zijn, niet de indruk wekt dat u met schijnzelfstandigen werkt. Hoewel de huidige modelovereenkomst mogelijk in de (nabije) toekomst niet meer nodig zal zijn, of in een aangepaste vorm, is dit op zijn minst een goed referentiekader om uw werkwijze tegenaan te houden. Indien nodig adviseren we uw werkwijze hierop aan te passen en tevens aan te tonen dat u niet bewust op schijnzelfstandigheid aanstuurt en dus geen “kwaadwillige” bent.

Wanneer duidelijkheid?

Of en op welke termijn er meer duidelijkheid komt over de wet DBA is op dit moment niet te voorspellen. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Bron: Noa

De wet DBA blijft van kracht

Ook al is de handhaving van de wet opgeschort, de wet DBA zelf is niet ingetrokken. De beoordeling of een ZZP-er toch geen werknemer is, zal ook de komende tijd nog steeds plaatsvinden. Deze beoordeling vindt feitelijk plaats op grond van verouderde wetgeving (1907!) en past niet meer bij de huidige tijd. Met het opschorten van de handhaving wil Wiebes daarom nu tevens een fundamenteel onderzoek doen naar de definities van werknemerschap en ondernemer, om zo meer duidelijkheid te scheppen. Zoals de vlag er nu voor staat, zal dit echter niet meer door dit kabinet worden afgerond en zal dit op het bordje van een nieuw kabinet terecht komen. Aangezien de samenstelling daarvan niet bekend is, is de uitkomst ook hoogst onzeker. In de tussentijd hebt u gewoon te maken met de wet DBA.

Uitstel handhaving betekent niet dat er geen handhaving plaatsvindt.

Hoewel de handhaving is uitgesteld, wordt er door de Belastingdienst nog wel degelijk gecontroleerd. Dit legt Wiebes ook in zijn brief nog eens uit. Als bij een controle blijkt dat de wijze waarop een opdrachtgever met ZZP-ers werkt niet helemaal (of helemaal niet) juist is, dan volgen er in principe geen sancties (naheffing en boetes), tenzij er sprake is van fraude of opzettelijk aansturen op schijnzelfstandigheid. In dat geval wordt er wel degelijk gehandhaafd en kunnen er sancties worden opgelegd.

Ondernemerscheck

Bij twijfel of een door u ingeschakelde ZZP-er wel of geen werknemer is, kunt u overwegen om gebruik te maken van de ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst. Met dit hulpmiddel kunt u, mits de vragen naar waarheid worden beantwoord, in principe vaststellen of een ZZP-er als ondernemer wordt aangemerkt. Het biedt u geen vrijwaring, maar de online check kan u helpen bij het vaststellen van de arbeidsrelatie die u heeft. Als de uitkomst van de check is dat de ZZP-er niet als ondernemer wordt aangemerkt, dan is de kans groot dat hij bij een controle door de Belastingdienst als werknemer wordt aangemerkt. Dat kan u dus veel geld kosten en dat is uiteraard niet de bedoeling.